Ban Giám đốc

 
Họ và tên: HUỲNH NGỌC CHIẾN
Ngày sinh: 18-10-1974
Quê quán: Xã Bình Phú - huyện Càng Long - Tỉnh Trà Vinh
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: (0270). 3837815

 
 
Họ và tên: DIỆP QUỐC TOÀN
Ngày sinh: 09-10-1975
Quê quán: xã Trung Hiếu - huyện Vũng Liêm - tỉnh Vĩnh Long
Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại: (0270). 3837814

 
 

 
Họ và tên: NGUYỄN THÀNH TRUNG
Ngày sinh: 24-3-1976
Quê quán: xã Thành Đông - huyện Bình Tân - tỉnh Vĩnh Long
Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại: (0270). 3837776

 

Hình hoạt động

Hình liên kết

 

 

  

 

Video clip