Hướng dẫn thủ tục cho vay

 

DANH MỤC HỒ SƠ VAY VỐN

I/ Hồ sơ pháp lý:

   1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Điều lệ hoạt động của khách hàng vay vốn.

   2. Biên bản họp Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Các xã viên hợp tác xã quyết định về việc vay vốn dự án, ủy quyền người đại diện ký các thủ tục để vay vốn (tùy loại hình doanh nghiệp).

II/ Hồ sơ đề nghị vay vốn, hồ sơ tài chính.

   1. Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu của Quỹ - Tải về tại đây).

   2. Báo cáo tài chính 02 năm liền kề gần nhất đã được kiểm toán.

* Đối với khách hàng vay vốn mới thành lập hoặc hoạt động chưa được 02 năm thì yêu cầu gửi báo cáo tài chính đến quý gần nhất và phải chứng minh được năng lực tài chính theo yêu cầu của Quỹ.

III/ Hồ sơ dự án.

* Đối với dự án đầu tư xây dựng:

   1. Giấy phép xây dựng.  

   2. Dự án đầu tư/ Báo cáo kinh tế kỹ thuật đã được phê duyệt/Phương án.

   3. Hồ sơ thiết kế, Dự toán, Kết quả thẩm tra thiết kế dự toán.

* Đối với dự án đầu tư trang thiết bị:

   1. Dự án đầu tư/ Báo cáo kinh tế kỹ thuật đã được phê duyệt/Phương án.

   2. Chứng thư thẩm định giá (tùy tính chất dự án).

IV. Hồ sơ tài sản bảo đảm tiền vay.

   1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/Giấy nhứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất; Giấy tờ đăng ký lưu hành xe ô tô, bảo hiểm xe; Giấy phép xây dựng nhà xưởng (đối với tài sản chưa có giấy chứng nhận sở hữu).

   (Bản sao y có chứng thực).

   2. Hợp đồng ủy quyền đã được cấp thẩm quyền ký xác nhận (trong trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất, Giấy tờ đăng ký lưu hành xe ô tô không phải của khách hàng vay vốn).

   3. Các tài sản khác theo qui định của pháp luật.

Ghi chú:

Tùy theo tính chất dự án, Quỹ có thể đề nghị khách hàng vay vốn bổ sung các hồ sơ liên quan cần thiết khác để phục vụ công tác thẩm định.

Hình hoạt động

Hình liên kết

 

 

  

 

Video clip