Lịch sử phát triển

I. Giới thiệu chung:

1. Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Long được thành lập theo Quyết định số 1772/QĐ-UBND ngày 03/8/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhằm mục đích tiếp nhận vốn ngân sách, huy động vốn từ các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Long.
2. Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Long là một tổ chức tài chính nhà nước của địa phương; thực hiện chức năng đầu tư tài chính và đầu tư phát triển. Quỹ có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có bảng cân đối kế toán riêng, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các Ngân hàng thương mại họat động hợp pháp tại Việt Nam.
3. Vốn điều lệ ban đầu: 200.000.000.000 VNĐ (hai trăm tỷ đồng).
4. Địa chỉ trụ sở: Số 15-Lê Lợi, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
5. Tên gọi: Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Long.
6. Tên giao dịch quốc tế: Vinh Long Development and Investment Fund (viết tắt Vinh Long DIF).
7. Cơ cấu tổ chức của Quỹ gồm có Hội đồng quản lý, Ban Kiểm soát và Bộ máy điều hành.
II. Phạm vi Hoạt động:
1. Đối tượng đầu tư: gồm các dự án kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội địa phương có khả năng thu hồì vốn ở các lĩnh vực then chốt như:
- Phát triển quỹ đất sạch;
- Phát triển khu công nghiệp và các kết cấu hạ tầng khác;
- Cấp nước, xử lý nước, quản lý chất thải rắn;
- Thoát nước và xử lý nước thải, rác thải;
- Kết cấu hạ tầng giao thông;
- Phát triển khu đô thi mới, khu tái định cư, nhà ở cho người có thu nhập thấp;
- Kết cấu hạ tầng y tế và giáo dục;
- Chế biến, bảo quản nông-thủy sản.
2. Hình thức đầu tư:
- Đầu tư trực tiếp với tư cách là chủ đầu tư, góp vốn cổ phần;
- Cho vay đầu tư.
3. Tiêu chuẩn cơ bản đối với chủ đầu tư:
- Được cấp phép đầu tư vào các dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long;
- Vốn điều lệ > 50% tổng mức đầu tư của dự án (đối với khu vực tư nhân);
- Vốn góp cổ phần của doanh nghiệp nhà nước < 49% (đối với công ty cổ phần).
Hoàng Tấn

Hình hoạt động

Hình liên kết

 

 

  

 

Video clip