Chính sách pháp luật
Nghị định 120/2018/NĐ-CP bãi bỏ nhiều quy định tại Nghị định 136/2015/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật đầu tư công

Nghị định 120/2018/NĐ-CP bãi bỏ nhiều quy định tại Nghị định 136/2015/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật đầu tư công

Nghị định 120/2018/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 13/9/2018 đã có những bổ sung và thay đổi về hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật đầu tư công, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 3.

2. Sửa đổi Điều 10.

3. Sửa đổi Điều 14.

4. Sửa đổi Điều 15 như sau:

"Điều 15. Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án khẩn cấp nhóm B và nhóm C sử dụng vốn cân đối ngân sách địa phương

1. Đối với dự án do cấp tỉnh quản lý, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tình huống khẩn cấp và có trách nhiệm:

a) Giao cơ quan chuyên môn quản lý dự án khẩn cấp hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức khảo sát thực tế và lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của dự án;

b) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành liên quan thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư và bổ sung nguồn vốn để thực hiện;

c) Quyết định chủ trương đầu tư dự án khẩn cấp gồm mục tiêu, quy mô, tổng mức đầu tư, địa điểm, thời gian, tiến độ thực hiện, cơ cấu nguồn vốn; Báo cáo Hội đồng nhân dân cấp tỉnh tại kỳ họp gần nhất về quyết định chủ trương đầu tư dự án khẩn cấp nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C do cấp tỉnh quản lý.

2. Đối với dự án sử dụng vốn cân đối ngân sách địa phương cấp huyện, xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã căn cứ lệnh khẩn cấp hoặc quyết định tình huống khẩn cấp của cấp có thẩm quyền:

a) Giao cơ quan chuyên môn của cấp huyện, xã lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án;

b) Giao cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư hoặc thành lập Hội đồng thẩm định để thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định chủ trương đầu tư và bổ sung nguồn vốn để thực hiện;

c) Quyết định chủ trương đầu tư dự án khẩn cấp, gồm: mục tiêu, quy mô, tổng mức đầu tư, địa điểm, tiến độ triển khai thực hiện, cơ cấu nguồn vốn; Báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp tại kỳ họp gần nhất về quyết định chủ trương đầu tư dự án khẩn cấp nhóm B và trọng điểm nhóm C do cấp mình quản lý."

5. Sửa đổi khoản 3 Điều 16 như sau:

"3. Riêng đối với dự án khẩn cấp, hạng mục của dự án khẩn cấp cần triển khai ngay để khắc phục thiên tai, bão lũ, sạt lở đê, kè đến mức có thể gây vỡ đê, hồ, đập, sạt lở đường ô tô, đường sắt gây ách tắc giao thông, các trường hợp khẩn cấp trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, cho phép triển khai thực hiện khi có lệnh khẩn cấp hoặc quyết định tình huống khẩn cấp của cấp có thẩm quyền. Các thủ tục đầu tư theo quy định tại khoản 2 Điều này sẽ được chuẩn bị và hoàn thiện trong quá trình thực hiện dự án."

6. Bãi bỏ các quy định tại khoản 2 Điều 17.

7. Bãi bỏ các quy định tại khoản 6 Điều 19.

8. Sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 1 Điều 20 như sau:

"đ) Lệnh khẩn cấp và quyết định tình huống khẩn cấp của cấp có thẩm quyền (áp dụng đối với dự án khẩn cấp);"

9. Bãi bỏ các quy định tại khoản 8 Điều 24.

10. Bãi bỏ các quy định tại khoản 2, 3, 4 Điều 31.

11. Bãi bỏ các quy định tại Điều 33.

12. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 4 Điều 45.

13. Bổ sung khoản 10 Điều 60.

Ngoài ra, Nghị định còn bãi bỏ quy định liên quan đến Thường trực Hội đồng nhân dân tại Điều 21, 61 và các phụ lục kèm theo Nghị định 136.

Nghị định 120/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Phước Lộc _P.ĐT

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    Trang sau    Trang cuối  

Hình liên kết

 

 

  

 

Video clip

Hình hoạt động