Hoạt động quỹ
Tin nhanh về hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Long

Thực hiện quyết định số 09/QĐ-HĐQL ngày 26/5/2015 của Hội đồng quản lý Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Long về ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng quản lý Quỹ đầu tư phát triển;

Hội đồng quản lý Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Long tiến hành họp Hội đồng quí I/2018 vào ngày 05/4/2018  tại Quỹ đầu tư phát triển để thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

          1. Báo cáo số liệu về phân loại nợ, trích lập dự phòng quí I/2018 và phương hướng xử lý các khoản nợ xấu nhóm 5 của các khách hàng đang còn quan hệ tín dụng tại Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Long.

          2. Phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2017, quỹ lương kế hoạch năm 2018 của viên chức và người lao động.

          3. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của các qui chế như: Cho vay đầu tư; Đảm bảo tiền vay; Phân loại nợ, trích lập dự phòng và xử lý rủi ro đối với hoạt động cho vay đầu tư.

          4. Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ khen thưởng, phúc lợi. Phê duyệt kết quả xếp loại năm 2017.

          5. Báo cáo quí 3/2017 và chương trình công tác năm 2018 của Ban kiểm soát.

          Qua đó, ngày 12/4/2018, Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển đã họp để chỉ đạo các phòng chuyên môn hoàn tất các nội dung công việc theo kết luận của Chủ tịch Hội đồng quản lý, cũng như các việc chuyên môn tại đơn vị phải thực hiện xong trong tháng./.

Kim Khanh_P.TD-UT

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    Trang sau    Trang cuối  

Hình liên kết

 

 

  

 

Video clip

Hình hoạt động