Đầu tư xây dựng
Nhiều ưu đãi và bảo đảm đầu tư đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)

Ngày 04/05/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tác công tư, trong đó quy định nhiều ưu đãi và bảo đảm đầu tư đối với dự án đầu tư theo hình thức này.

19 dự án giao thông vừa được Thủ tướng giao kế hoạch vốn năm 2017

Cụ thể về ưu đãi đầu tư: nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án được hưởng các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp; Hàng hóa nhập khẩu để thực hiện dự án được hưởng ưu đãi theo quy định về thuế xuất, nhập khẩu; Nhà đầu tư, doanh ngiệp dự án còn được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất đối với diện tích đất được Nhà nước giao hoặc được miễn, giảm tiền thuê đất trong thời gian thực hiện dự án phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai cùng với các ưu đãi khác theo quy định hiện hành.  

Mặt khác nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án còn được bảo đảm đầu tư như:  bảo đảm thực hiện quyền sử dụng đất, bảo đảm cân đối ngoại tệ, bảo đảm cung cấp các dịch vụ công cộng và bảo đảm về quyền sở hữu tài sản.

Trong đó đáng chú ý là nội dung về bảo đảm cung cấp các dịch vụ công cộng: cụ thể nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án được sử dụng đất đai, đường giao thông và các công trình phụ trợ khác để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật; Trong trường hợp có khan hiếm về dịch vụ công ích hoặc có hạn chế về đối tượng được sử dụng công trình công cộng, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án được ưu tiên cung cấp các dịch vụ hoặc được ưu tiên cấp quyền sử dụng các công trình công cộng để thực hiện dự án; Các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sẽ hỗ trợ tích cực cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án thực hiện các thủ tục cần thiết để được ưu tiên sử dụng dịch vụ và các công trình công cộng.

Ngoài ra, Nghị định quy định giá, phí hàng hóa dịch vụ và các khoản thu từ dự án đối tác công tư phải đảm bảo lợi ích của 03 bên: Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án - Người sử dụng - Nhà nước; tạo điều kiện để nhà đầu tư thu hồi vốn và lợi nhuận.

Khi điều chỉnh giá, phí và các khoản thu, doanh nghiệp dự án phải thông báo trước 30 ngày cho các đối tượng sử dụng hàng hóa, dịch vụ.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 19/06/2018.

Hoàng Hải_P.ĐT

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    Trang sau    Trang cuối  

Hình hoạt động

Hình liên kết

    

 

Video clip