Đầu tư xây dựng
Chính phủ ban hành nghị định về đầu tư cho doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp sáng tạo

Thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo (sau đây gọi tắt là Nghị định 38/2018/NĐ-CP)

Nghị định 38/2018/NĐ-CP qui định về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo (DNNVVKNST); việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo và cơ chế sử dụng ngân sách địa phương đầu tư cho DNNVVKNST. Đối tượng điều chỉnh của Nghị định 38/2018/NĐ-CP là: Nhà đầu tư cho DNNVVKNST quy định tại Khoản 1 Điều 18 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;  DNNVVKNST theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện Nghị định này.

Nghị định 38/2018/NĐ-CP nêu rõ: Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (Quỹ ĐTKNST) không có tư cách pháp nhân, do tối đa 30 nhà đầu tư góp vốn thành lập trên cơ sở điều lệ quỹ. Quỹ ĐTKNST không được góp vốn vào Quỹ ĐTKNST khác.

Tài sản góp vốn có thể bằng Đồng Việt Nam, vàng, giá trị quyền sử dụng đất và các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam. Nhà đầu tư không được sử dụng vốn vay để góp vốn thành lập Quỹ ĐTKNST.

Danh mục và hoạt động đầu tư của Quỹ ĐTKNST bao gồm: Gửi tiền tại các ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật; đầu tư không quá 50% vốn điều lệ của doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo sau khi nhận đầu tư.Toàn bộ số vốn góp và tài sản của các nhà đầu tư tại quỹ phải được hạch toán độc lập với công ty thực hiện quản lý quỹ; các nhà đầu tư góp vốn thành lập quỹ tự thỏa thuận về thẩm quyền quyết định danh mục đầu tư và nội dung này phải được quy định tại điều lệ quỹ và hợp đồng với công ty thực hiện quản lý quỹ (nếu có).

Quỹ ĐTKNST được tổ chức quản lý theo một trong 3 mô hình sau:

- Đại hội nhà đầu tư, công ty thực hiện quản lý Quỹ ĐTKNST;

- Đại hội nhà đầu tư, Ban đại diện quỹ hoặc Giám đốc quỹ, công ty thực hiện quản lý Quỹ ĐTKNST.

- Đại hội nhà đầu tư, Ban đại diện quỹ và Giám đốc quỹ, công ty thực hiện quản lý Quỹ ĐTKNST.

Các nhà đầu tư của Quỹ ĐTKNST có thể thành lập hoặc thuê công ty thực hiện quản lý Quỹ ĐTKNST. Công ty thực hiện quản lý  Quỹ ĐTKNST có trách nhiệm thực hiện các thủ tục thành lập quỹ và thông báo bổ sung ngành, nghề quản lý quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về đăng ký doanh nghiệp khi thực hiện quản lý Quỹ ĐTKNST.

Hoạt động quản lý Quỹ ĐTKNST quy định tại Nghị định này thực hiện theo điều lệ của quỹ, các hợp đồng ký kết với quỹ (nếu có) và không chịu sự điều chỉnh bởi pháp luật về chứng khoán.

Đại hội nhà đầu tư gồm tất cả các nhà đầu tư góp vốn vào quỹ, là cơ quan quyết định cao nhất của quỹ.  Đại hội nhà đầu tư được tổ chức theo quy định tại Điều lệ quỹ.

Ban đại diện quỹ, Giám đốc quỹ do Đại hội nhà đầu tư bầu ra để đại diện cho các nhà đầu tư. Quyền và nghĩa vụ của Ban đại diện quỹ, Giám đốc quỹ được quy định tại Điều lệ quỹ.

Ngoài ra, Nghị định 38/2018/NĐ-CP còn qui định về cơ chế sử dụng ngân sách địa phương đầu tư vào doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo như sau:

Căn cứ vào điều kiện ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp giao cho tổ chức tài chính nhà nước của địa phương (TCTCĐP) có chức năng đầu tư tài chính để thực hiện đầu tư vào DNNVVKNST.

Trường hợp TCTCĐP tổ chức và hoạt động theo mô hình quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách thì việc giao nhiệm vụ và hỗ trợ vốn điều lệ cho quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách phải đáp ứng quy định tại Khoản 11 Điều 8 Luật ngân sách nhà nước.

Trường hợp TCTCĐP tổ chức và hoạt động theo mô hình doanh nghiệp thì việc bổ sung vốn điều lệ phải đáp ứng quy định tại Điều 4, Điều 13, Điều 14 và Điều 15 Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

Nguyên tắc đầu tư khởi nghiệp sáng tạo của TCTCĐP thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 18 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. TCTCĐP thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu khi thực hiện đầu tư vào DNNVVKNST. Thông tin về hoạt động đầu tư khởi nghiệp sáng tạo sử dụng ngân sách địa phương phải công khai trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi thực hiện.

Về lựa chọn quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo cùng đầu tư, Nghị định 38/2018/NĐ-CP qui định: TCTCĐP lựa chọn Quỹ KNST cùng đầu tư đảm bảo tối thiểu các điều kiện sau:

- Có cam kết cùng với TCTCĐP đầu tư vào DNNVVKNST;

- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm thực hiện hoạt động ĐTKNST;

- Có khả năng tự trang trải chi phí khi tham gia thực hiện đầu tư;

- Các điều kiện khác (nếu có).

Hằng năm, TCTCĐP tiến hành đánh giá, điều chỉnh và công bố danh sách các Quỹ ĐTKNST được lựa chọn trên cổng thông tin điện tử của tổ chức tài chính nhà nước của địa phương và của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Về doanh nghiệp nhận đầu tư, Nghị định 38/2018/NĐ-CP qui định: Doanh nghiệp nhận đầu tư từ TCTCĐP là DNNVVKNST đáp ứng các tiêu chí sau:

- Hoạt động trong các lĩnh vực mà địa phương ưu tiên phát triển.

- Phải được ít nhất một trong các Quỹ ĐTKNST quy định tại Điều 21 Nghị định này lựa chọn để đầu tư.

Định kỳ hàng quý, TCTCĐP cập nhật, công bố danh sách các doanh nghiệp nhận đầu tư trên cổng thông tin điện tử của TCTCĐP và của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Về hình thức và phương thức đầu tư, Nghị định 38/2018/NĐ-CP qui định:

- Các Quỹ ĐTKNST quy định tại Điều 21 Nghị định này tiến hành đánh giá và đề xuất phương án lựa chọn các DNNVVKNST, gửi TCTCĐP để xem xét, quyết định cùng đầu tư.

- Trường hợp TCTCĐP tổ chức và hoạt động theo mô hình doanh nghiệp nhà nước thì trình tự, thủ tục đầu tư vào DNNVVKNST và quản lý phần vốn góp thực hiện theo quy định tại Điều 28, Điều 30 Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

- Trường hợp TCTCDĐP tổ chức và hoạt động theo mô hình quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách thì trình tự, thủ tục đầu tư vào DNNVVKNST và quản lý phần vốn góp thực hiện theo quy định về tổ chức và hoạt động của quỹ đó và Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

- Quyết định đầu tư vào DNNVVKNST từ nguồn vốn của các Quỹ ĐTKNST không phụ thuộc vào quyết định đầu tư của TCTCĐP.

- Khoản vốn đầu tư từ TCTCĐP cho một doanh nghiệp nhận đầu tư quy định tại Điều 22 Nghị định này không vượt quá 30% tổng vốn đầu tư mà doanh nghiệp đó huy động được từ các Quỹ ĐTKNST cùng đầu tư.

Về thời hạn đầu tư, Nghị định 38/2018/NĐ-CP qui định: Thời hạn đầu tư từ ngân sách địa phương tối đa là 05 năm kể từ thời điểm đầu tư. Thời điểm đầu tư là ngày ký kết hợp đồng đầu tư giữa TCTCĐP với doanh nghiệp nhận đầu tư.

Về chuyển nhượng vốn đầu tư, Nghị định 38/2018/NĐ-CP qui định:

- Trong thời hạn 05 năm kể từ thời điểm đầu tư, TCTCĐP tiến hành chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp tại doanh nghiệp nhận đầu tư cho nhà đầu tư tư nhân. Ưu tiên chuyển nhượng vốn cho Quỹ ĐTKNST cùng đầu tư, cổ đông hiện hữu của doanh nghiệp nhận đầu tư.

- Việc chuyển nhượng Khoản đầu tư thực hiện theo quy định tại Điều 31 Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

- Toàn bộ giá trị thu được từ chuyển nhượng vốn, sau khi trừ các chi phí chuyển nhượng, nghĩa vụ thuế (nếu có), phải nộp về ngân sách nhà nước.

Nghị định 38/2018/NĐ-CP còn qui định TCTCĐP phải trích lập quỹ dự phòng đối với khoản đầu tư theo quy định về cơ chế quản lý tài chính đối với TCTCĐP. TCTCĐP tổ chức đánh giá kết quả thực hiện hoạt động đầu tư khởi nghiệp sáng tạo sử dụng ngân sách địa phương, báo cáo Ủy ban nhân dân và Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định tại Điều 31 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Nghị định 38/2018/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày ký ngày 11/03/2018.

Thảo Linh_P.TĐ

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    Trang sau    Trang cuối  

Hình hoạt động

Hình liên kết

    

 

Video clip